basen sedymentacyjny
Dydaktyka

Basen sedymentacyjny


Basen sedymentacyjny (eng. sedimentary basin) jest strukturalną depresją skorupy ziemskiej (zwykle o reliefie >1) stanowiącą dla geologów tzw. „podłoże ekonomiczne”. Jest miejscem intensywnej sedymentacji osadów – gromadzenia się luźnych utworów (utworzonych przez procesy wietrzenia i erozji) w wyniku transportu przez wodę płynącą, wiatr czy lodowiec. Nauka zajmująca się badaniem basenów sedymentacyjnych (procesy sedymentacyjne, budowa osadów, środowisko sedymentacji) to sedymentologia.

Baseny sedymentacyjne tworzą się na krawędziach i w obrębie płyt w wyniku tektoniki kier (płyt) kontynentalnych. Powstają w konsekwencji tektonicznego cyklu Wilsona – cyklu superkontynentalnego (powstawanie/zamykanie oceanu). Są również produktem czterech głównych procesów subsydencji tektonicznej. Podłożem (podścieleniem) bs. najczęściej są skały krystaliczne, czyli tzw. fundament krystaliczny.

Dominujące procesy subsydencji tektonicznej (pogłębiania basenów sedymentacyjnych) to:

 • Ekstensja prowadząca do ścienienia litosfery,
 • Termiczne oziębianie litosfery oceanicznej i kontynentalnej na pasywnych krawędziach płyt,
 • Fałdowanie na krawędziach aktywnych (strefy subdukcji) i obciążanie litosfery przez pas fałdowo-nasuwczy,
 • Subsydencja związana z występowaniem uskoków przesuwczych.

Współczesne baseny sedymentacyjne o niskim stopniu zdeformowania/pogłębienia stanowią najwyższy element litosfery. Tym samym zdeformowane wypełnienia bs. wchodzą w skład skorupy kontynentalnej. Tektonika ma kluczowy wpływ na cechy basenów sedymentacyjnych określając czas sedymentacji, relief, typ środowiska, rodzaj skał źródłowych basenu sedymentacyjnego itd.

basen sedymentacyjny
Piaskowiec arenitowy. Osad podłoża Basenu wielkopolskiego (Karbon; Złoże Paproć;
Otwór Paproć-29; górna część profilu). Muzeum geologiczne WGGIOŚ AGH

Basen sedymentacyjny jest „pojemnikiem” na skały osadowe i materię organiczną stanowiącą źródło dla węglowodorów. Jeżeli w obrębie basenu sedymentacyjnego (najczęściej jego części/fragmentu) mają miejsce intensywne procesy generowania i migracji węglowodorów przy udziale skał macierzystych, zbiornikowych oraz uszczelniających (system naftowy) to taki basen nazywamy basenem naftowym. Skala systemów i prowincji naftowych odpowiada wymiarom basenów sedymentacyjnych lub ich większych elementów.

Główne rodzaje basenów sedymentacyjnych:

 • Baseny kontynentalne,
 • Baseny rozłamów kontynentalnych,
 • Oceaniczne baseny ryftowe,
 • Baseny krawędzi pasywnych,
 • Baseny związane z subdukcją,
 • Baseny związane z procesami kolizyjnymi,
 • Baseny związane z tektoniką przesuwczą.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *